• Ukrainian
  • English
 • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

 • +38(0372)509432

 • info@ksm.cv.ua

Яковлєва Інна Дмитрівна

Доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж


Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

Вчене звання: Доцент

Тема кандидатської дисертації: «Методи та засоби проектування алгоритмічних операційних пристроїв з графічного подання виконуваних алгоритмів» (2010)

Коло наукових інтересів: Спеціалізовані комп’ютери і комп’ютерні системи, теоретичні основи їх побудови і методи проектування,  синтез і реалізація комп’ютерних засобів для вирішення задач обробки потоків даних, дослідження й опрацювання алгоритмів, розпаралелювання алгоритмів, проектування спеціалізованих процесорів з графічного рівня.

 

Додаткові відомості


Освіта: Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, фізичний факультет, кафедра ЕОМ (1993) Диплом

2004 – 2007р.р – здобувач при кафедрі “Електронні обчислювальні машини” Національного університету “Львівська політехніка”

 

Досвід роботи: 

2003 – 2011 – асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж та коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

2011 – донині  – доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж.

 

 

Дисципліни: Системне програмне забезпечення, Технологія проектування VHDL, Системне адміністрування ОС Linux, Cisco NDG Linux Essentials

E-mail: i.yakovleva@chnu.edu.ua

 

СПИСОК НАУКОВИХ І МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ 

Монографія

 1.  Структурний аналіз і синтез паралельних алгоритмів : монографія / А.О. Мельник, І.Д. Яковлєва. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 184 с. ISBN 978-966-423-431-0  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=1&S21STR=ВА829475$ 

 

Публікації в міжнародних журналах, патенти 

 1. Пат. 96041 Україна МПК(2011.01) G06F 3/06 (2006.01) G06F 17/14 (2006.01) G06F 7/00. Спосіб збереження в пам’яті потокового графа алгоритму у формі структурної матриці/  Мельник А.О., Яковлєва І.Д.; заявники та власники Мельник А.О., Яковлєва І.Д. –  № а 2009 12957; заявл. 14.12.2009; опубл. 25.06.2011, бюл. №12; зареєстр. 26.09.2011, бюл. №18  http://uapatents.com/9-96041-sposib-zberezhennya-v-pamyati-potokovogo-grafa-algoritmu-u-formi-strukturno-matrici.html
 2. Melnyk А. OCA – Graphical System for Algorithm Structure Analysis and Processing / Anatoliy Melnyk, Inna Іакоvlіeva// Korea Academia-Industrial Cooperation Society (KAIS): Smart Computing Review, Vol. 2. – No. 2. April -2012. – Р. 171-184. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/261551690_OCA_-_Graphical_System_for_Algorithm_Structure_Analysis_and_Processing

 

Публікації у вітчизняних журналах

 1. Яковлєва І.Д., Лісовенко І.Д. „Підхід до побудови потокового графа алгоритму”// Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” ”Комп’ютерні системи та мережі”. – 2005. №546. – с.162-165. http://csn.lpnu.ua/ua/magazine/details/v2005
 2.  Яковлєва І.Д. Модифікація потокових графів алгоритмів на засадах готовності даних // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – Т.2, №2. – С.39-43. http://lib.khnu.km.ua/pdf/visnyk_tup/2007/2007-2-1T2-T.pdf
 3. Мельник А.О., Яковлєва І.Д. Подання потокового графа алгоритму структурною матрицею // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. №4. – С.124-129.
 4. Мельник А.О., Яковлєва І.Д. Особливості побудови структурної матриці потокових графів алгоритмів з множинними операціями // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – №5. – С.117-120. http://krylyk.vk.vntu.edu.ua/file/731bbe263a6786e8f0a64de49e0b2833.pdf
 5. Мельник А.О., Яковлєва І.Д. Метод перетворення графічного подання алгоритму в його апаратну модель // Науковий вісник Чернівецького університету ”Фізика. Електроніка” – 2008. – № 423. – с.19-23. http://www.chnu.edu.ua/res/chnu.edu.ua/colleges/csn/2008_423/423_04_Melnyk.pdf
 6.  Яковлєва І.Д. Оцінка варіантів синтезу паралельних обчислювальних пристроїв сортування // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” ”Комп’ютерні системи та мережі”. –2008. – №630. – с.124-130. http://vlp.com.ua/files/21_21.pdf
 7. Яковлєва І.Д Синтез та оцінка різних варіантів паралельних перемножувачів двійкових чисел // Вісник Чернівецького університету ”Фізика. Електроніка” – 2008. – №426. – с.33-38. http://www.chnu.edu.ua/res/chnu.edu.ua/colleges/csn/2008_426/426_05_Yakovlieva.pdf
 8. Мельник А. О. Побудова та матричне подання потокового графа алгоритму / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва, В. Ю. Ющенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту – Вінниця: Вінницький національний технічний університет, 2009. – №3. – С. 93‑99. https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/757/756
 9. Мельник А. О. Синтез алгоритмічного операційного пристрою ділення двійкових чисел довільної розрядності в форматі з фіксованою комою / А. О Мельник. І. Д. Яковлєва, З. Р. Кудринський // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Комп’ютерні системи та компоненти. Вип.464. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2009. – №464. – С. 29-34. http://pzks.fpm.kpi.ua/files_for_downloads/Onai/3_Onai.pdf
 10. Мельник А. О. Порівняльний аналіз способів матричного подання графа алгоритму / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва // Вісник “Комп’ютерні системи та мережі”. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2009. – № 658 – С. 78 – 85. http://science.lpnu.ua/uk/csn/vsi-vypusky/nomer-658-2009/porivnyalnyy-analiz-sposobiv-matrychnogo-podannya-grafu-algorytmu
 11. А.О. Мельник, І. Д. Яковлєва Проектування пристрою перетворення формат в кольорів з рівня графічного подання алгоритму // Науковий Вісник ЧНУ. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2009.- 479. – С. 64-70.
 12. Мельник А.О. Побудова структурної матриці потокового графа алгоритму з його опису на рівні тріад / А.О. Мельник, І. Д. Яковлєва // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1 – С.118 – 123. http://vestnik.biz.ua/pdf/tech/2010_1/21mel.pdf
 13. Мельник А.О. Методи та засоби проектування алгоритмічних операційних пристроїв з графічного подання виконуваних алгоритмів / А.О. Мельник, І. Д. Яковлєва // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2010. –Т.1. Вип 1. – С. 31-41. http://chnu.edu.ua/res/chnu.edu.ua/colleges/csn/2010_tom1_%20v1/05_Melnyk_Yakovleva.pdf http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/ksk/nv_ksk_2010_t1_v1.pdf
 14. І. Д. Яковлєва. Захищений доступ та синхронізація баз даних / І.Д. Яковлєва. М.І. Скрипський // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Комп’ютерні системи та компоненти.– Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2010. –Т.1. Вип. 2. – С. 77-81.
 15. Мельник А. О. Побудова усічених на виході алгоритмів/ А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва // Вісник “Комп’ютерні системи та мережі”. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2010. – № 688 – С. 157-161 http://science.lpnu.ua/uk/csn/vsi-vypusky/nomer-688-2010/pobudova-usichenyh-na-vyhodi-algorytmiv
 16. Яковлєва І. Д. Автоматизована верифікація VHDL-моделей алгоритмічних операційних пристроїв швидкого перетворення Фур’є з фіксованою комою / Яковлєва І. Д., Лісовенко І. Д., Кудринський З. Р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, 2011. – №.1. – с.237-240. https://www.researchgate.net/publication/267465402_The_automated_verification_of_VHDL-models_of_algorithmically_operating_fast_Fourier_transform_devices_with_fixed_point
 17. Мельник А. О. Автоматизований синтез пристроїв швидкого перетворення Фур’є з графічного рівня / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва // Вісник Вінницького політехнічного інституту – Вінниця: Вінницький національний технічний університет, 2011. – №3. – С. 122‑127. https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1443/1443
 18. Яковлєва І.Д. Апаратна реалізація модуля збору та обробки інформації телеметричного дослідницького комплексу / І.Д. Яковлєва, М.А. Кузь, О.Ю. Рощупкін, Ю.О. Галін, В.В. Сидорчук, О.О. Пшеничний // Системи обробки інформації. Випуск 4(102), том 1. – Харків. – 2012. – С. 92-96. http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/9734
 19. А.О. Мельник Сортувальні мережі відмінної від степені два розмірності / А.О. Мельник, І. Д. Яковлєва, І.Д. Лісовенко // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Комп’ютерні системи та компоненти.– Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2013. –Т.4. Вип. 3. – С. 13 https://www.researchgate.net/publication/282766206_Sorting_Networks_for_Arbitrary_Input_Length
 20. Автоматичний аналіз впливу значень факторів ранжування сайту на релевантність до відповідного пошукового запиту / І.C. Яковлєв, І.Д. Яковлєва, І.Д. Лісовенко // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Комп’ютерні системи та компоненти.– Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2014. –Т.5. Вип. 2 – С. 35-40.

Методичні роботи 

 1. Мельник А. О. Подання та структурний аналіз паралельних алгоритмів: навчальний посібник / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва. – Львів: Магнолія 2006, 2022. – 109 c. URL:
  https://is.lpnu.ua/sciencelp/research/trainingaidsedit.aspx?id=13646
 2. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» / уклад.: С.В. Баловсяк, Г.І. Воробець, С.Л. Воропаєва, О.Я. Олар, І.Д. Яковлєва. Чернівці: ЧНУ, 2022. 45 с. (електронне видання) URL: https://drive.google.com/drive/folders/1CzdJPR1Yl53U6BWpwPr_X0bDQZbky1mj
 3. Системне адміністрування ОС Linux: лаб. Практикум / укл.: І.Д. Яковлєва, І.Д. Лісовенко / Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 52 c.
 4. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Системне адміністрування ОС Linux» / уклад.: І. Д. Яковлєва, І.Д. Лісовенко. Чернівці: ЧНУ, 2022. 91 с. (електронне видання)
 5. Мова опису апаратних засобів комп’ютера – VHDL : укл.: Яковлєва І.Д., Дяченко Л.І., Гордіца В.E., Лісовенко І.Д. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. – 86 с.
 6. Лісовенко І.Д. Паралельні та розподілені обчислення: лабораторний практикум / І.Д. Лісовенко, І. Д. Яковлєва. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013 – 64 с.
 7. Мельник А.О., Яковлєва І.Д. Методичні вказівки до виконання лабораторних «Мова опису апаратних засобів VHDL» – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2011. – 52 c.
 8. Яковлєва І.Д., Лісовенко І.Д. Лабораторний практикум «Системне програмне забезпечення» Частина 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2010. – 64 c.

Матеріали міжнародних конференцій

 1. Anatoliy Melnyk, Inna Iakovlieva. Structural Matrix for Algorithm Flow Graph Representation in Computer // 2022 12th International Conference on ADVANCED COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGIES Spišská Kapitula, Slovakia 26-28 September 2022 http://acit.wunu.edu.ua/Download/ACIT’2022_Conference%20Program.pdf
 2. Лісовенко І.Д., Яковлєва І.Д. Approaches to dataflow machine construction //VIII Міжнародна науково-технічна конференція “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics” (Львів, Поляна, 2005)
 3. Лісовенко І.Д., Яковлєва І.Д. Graph methods of parallel processes description // VIII Міжнародна науково-технічна конференція “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics” (Львів, Поляна, 2005)
 4. Yakovleva, I. Lisovenko “Construction algorithm of ready-to-run operands matrix in the dataflow machine” // Proceedings of the V-th International Conference  for Students and Young Scientists „TELECOMMUNICATION IN XXI CENTURY” , Wulka Milanowska, 24-26 November 2005 // pp. 73-77.
 5. Lisovenko, I. Yakovleva “Method of dataflow graph building” // Proceedings of the V-th International Conference  for Students and Young Scientists „TELECOMMUNICATION IN XXI CENTURY”, Wulka Milanowska, 24-26 November 2005 // pp. 69-72.
 6. Iakovlieva “Space-Time Algorithm Transformations” // 3-я Міжнародна конференція “Сучасні комп’ютерні системи та мережі: Розробка та використання” (ACSN’2007), Львів, 20-22 вересня , 2007 р.// с. 70-72.
 7. А.О. Мельник, І.Д. Яковлєва, В.Ю. Ющенко. Побудова потокового графа алгоритму та його матричне подання // 9-а Міжнародна конференція “КОНТРОЛЬ I УПРАВЛIННЯ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ (КУСС-2008)”, Вінниця, 21-24 жовтня, 2008 //http://www.vstu.edu.ua/mccs2008/ukr/abstracts_UA.html
 8. А.О. Мельник, І.Д. Яковлєва, Є. В. Грушка, О.В. Денисюк. Розпаралелювання виконання алгоритмів в багатопроцесорній системі// 9-а Міжнародна конференція “КОНТРОЛЬ I УПРАВЛIННЯ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ (КУСС-2008)”, Вінниця, 21-24 жовтня, 2008 http://www.vstu.edu.ua/mccs2008/ukr/abstracts_UA.html
 9. І.Yakovleva “Design and estimation of parallel multiplier versions” // Proceedings of the X-th International Conference CADSM 2009, February 24-28, 2009, Lviv-Polyana, Ukraine // pp.-420-423. http://toc.proceedings.com/05151webtoc.pdf
 10. Яковлєва І. Д., Кудринський З.Р Покращена реалізація модуля ділення 64-розрядних чисел з плаваючою крапкою за SRT алгоритмом/ 16 Міжнародна конференція з автоматичного управління Автоматика-2009, Чернівці, 22-25 вересня, 2009. // с.408-410
 11. А. Мельник, І. Яковлєва Графічна система для дослідження та опрацювання структури алгоритмів./ 4-а Міжнародна конференція “Сучасні комп’ютерні системи та мережі: Розробка та використання” (ACSN’2009), Львів, 7-11 листопада , 2009 р.// с.67-71.
 12. Яковлєва І. Д. Автоматизована верифікація VHDL-моделей алгоритмічних операційних пристроїв швидкого перетворення Фур’є з фіксованою комою / І. Д. Яковлєва, І. Д. Лісовенко, З. Р. Кудринський // Матеріали 7-ї міжнародна науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем ”(TAAPSD’2010) [Тези доповідей], 4-8жовтня – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 502-506.
 13. Лісовенко І. Д. Підхід до побудови матриці взаємозв‘язків операндів з використанням в якості проміжного представлення асемблерного коду. /І. Д. Лісовенко, І. Д. Яковлєва // Матеріали 7-ї міжнародна науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем ”(TAAPSD’2010), 4-8жовтня – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 293-295.
 14. Мельник А. О. Автоматизований синтез пристроїв швидкого перетворення Фур’є з графічного рівня. [Електронний ресурс] / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва. // Матеріали 10-ї міжнародної конференції “Контроль i управлiння в складних системах” (КУСС-2010) – Вінниця, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, 2010. – С. 143.
 15. Melnyk A. Аutomatic synthesis of fast fourier transform devices from graphical level /A.Melnyk, I. Iakovlieva, I. Lisovenko // Proceedings of the XI-th International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics” (CADSM 2011), February 25-28, 2011, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine // pp.-155-156. https://www.researchgate.net/profile/Inna_Iakovlieva/publication/251996558_Automatic_synthesis_of_Fast_Fourier_Transform_devices/links/561b783408ae044edbb2e28c/Automatic-synthesis-of-Fast-Fourier-Transform-devices.pdf
 16. Мельник А. О. Синтез паралельних пристроїв сортування / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва, І. Д. Лісовенко. // Матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія ” – Харків, Харківський національний економічний університет, 2011. – С. 41–42.
 17. Яковлєва І.Д. Апаратна реалізація модуля збору та обробки інформації телеметричного дослідницького комплексу / І.Д. Яковлєва, М.А. Кузь, О.Ю. Рощупкін, Ю.О. Галін, В.В. Сидорчук, О.О. Пшеничний // Інформаційні технології та комп‘ютерна інженерія. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Харків. – 2012. – С. 194. http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/9734
 18. Лісовенко І.Д. Автоматизація побудови максимально-паралельної форми алгоритму / І.Д. Лісовенко, І.Д. Яковлєва, В.І. Пронишин // Інформаційні технології та комп‘ютерна інженерія. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Харків. – 2012. – С. 205-206.
 19. Inna Iakovlieva. Comparative analysis of the algorithm graph matrix representation methods // The Doctoral Summer School on Evolutionary Computing in Optimisation and Data Mining – ECODAM. – Romania, Iashi. – 17-24 June, 2012. – С. 170-175
 20. Яковлєва. І. Аналіз паралельних форм алгоритмів заданих структурною матрицею/ І.Д. Яковлєва, О.Г. Бабанов // Проблеми інформатики та комп‘ютерної техніки. Тези доповідей всеукраїнської науково практичної конференції. – Чернівці. – 2012. – С. 86-87.
 21. Melnyk Sorting Networks for Arbitrary Input Length./ A.Melnyk, I. Iakovlieva, I. Lisovenko // 6-а Міжнародна конференція “Сучасні комп’ютерні системи та мережі: Розробка та використання” (ACSN’2013), Львів, 16-18 вересня , 2013 р.// с.25-28
 22. Яковлєв І.С. Автоматичне визначення чисельних характеристик факторів ранжування сайтів / І.С. Яковлєв, І.Д. Яковлєва І.Д. Лісовенко // Матеріали третьої міжнародної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2014”, 27-30 травня 2014. – Чернівці: Золоті литаври, 2014.– С.202-203. http://krylyk.vk.vntu.edu.ua/file/77e9283a2c9860a5f4268c9d4cf70503.pdf
 23. Яковлєв І.С. Аналіз впливу значень факторів ранжування веб-сторінок. / І. Д. Яковлєва І. Д. Лісовенко // Матеріали XI-ї міжнародна науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем ”(TAAPSD’2014), 15-17 грудня – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. – С. 269-273. https://taapsd.at.ua/TAAPSD-2014.pdf
 24. Яковлєва І. Д. Система безконтактного керування ОС Windows / І.Д. Яковлєва, І.Д. Лісовенко, Колибаба В.В. // Матеріали IV-ї міжнародної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2015”, 26-29 травня 2015. – Чернівці: Золоті литаври, 2015.– С.204-205. http://csf.cv.ua/shara/PICT_2015_FULL.pdf
 25. Лісовенко І.Д. Метод створення карти процесів МРІ-програми на базі структурної матриці / І.Д. Лісовенко, І.Д. Яковлєва, Безкрілий Д.В. // Матеріали IV-ї міжнародної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2015”, 27-30 травня 2014. – Чернівці: Золоті литаври, 2015.– С.85-86.  http://csf.cv.ua/shara/PICT_2015_FULL.pdf
 26. Мельник А.О..Структурний аналіз алгоритмів – базовий напрям паралельних обчислень /А.О. Мельник, І. Д. Яковлева // Матеріали п’ятої  міжнародної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2016”, 27-30 травня 2016. – Чернівці: Золоті литаври, 2016.– С. 210-211.  http://csf.cv.ua/uploads/files/pict_full.pdf
 27. Яковлєва І.Д. Синтез та аналіз паралельних алгоритмів сортування великих розмірів[Текст] /Яковлєва І.Д., Цурик В.Є // Праці VII-ї Міжнародної науково-практичної конференції  «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки». – Чернівці, – 2018. – С.133-134.
 28. Голосове керування розумним будинком за допомогою Google Assistant / Яковлєва І.Д., Лісовенко І.Д., Гнідан С.П.// Матеріали 44 Міжнародної наукової інтернет-конференції  “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” 12 грудня 2019 р. // https://drive.google.com/file/d/1P4bPCBkDAZn-RRBw3GiY53likUssogkP/view
 29. Програмний засіб розпізнавання та аналізу музики для платформи Telegram /  Патралюк І.В., Яковлєва І.Д., Лісовенко І.Д .// Матеріали 44 Міжнародної наукової інтернет-конференції  “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” 12 грудня 2019 р. // https://drive.google.com/file/d/1tK8X3S3_-S_f5BnR81Px9YG0VEYsdIgf/view
 30. Модернізований алгоритм обробки зображень з використанням оператора Собеля Якимчук А.В., Яковлєва І.Д. .// Матеріали 44 Міжнародної наукової інтернет-конференції  “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” 12 грудня 2019 р. // https://drive.google.com/file/d/1EEJudmY8Ag6ud5EkzUbZvQ7jO70qNJ0t/view

 

СЕРТИФІКАТИ


2023_подяка МОНУ

2023_конф Тернопіль_2023_05_09

2023 Certificate Cisco Bootcamp

2022_InnaIakovlieva-Certificate of P-certificate

2022 співпраця Ботеон

2022 _співпраця Букнанотех

2021 Яковлева-AllDigitalWeek

2021 подяка ректор

2021 Instructor 5 Years of Service

2021 DevNetAssociate_InstructorCertificate

2021 _грамота профспілка

2020 грамота облпроф

2020 Certificate ChNU Yakovleva ID CSN dpt 2

2020 All Digital Week

2019 сертифікат УФК

2019 почесна грамота облдерж

2019 IoT SERVICES ІII place

2018_підвищення кваліфікації

2018_NDG Introduction to Linux I course

2018 EarthRover ІII place

2017 English B1_Iakovlieva

2016_NDG Linux Essentials

2016 Limba Romana A2_Iakovlieva

2015 EarthRover II place

2013 подяка ФКН тренеру

2013 подяка від союзу українок 

2013 ВНТУ за підготовку команди

2013 EarthRover IІI place

2012 подяка ФТКН

2012 Ecodam Summer School

2012 EarthRover IІI place

2011 EarthRover I place

2009 сертифікат ACSN

2009 диплом ACSN

2008 подяка наука

2005 Dyplom Poland

1999 подяка міського голови