• Ukrainian
  • English
 • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

 • +38(0372)509432

 • info@ksm.cv.ua

Яковлєва Інна Дмитрівна

Доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж


Науковий ступінь: Кандидат технічних наук

Вчене звання: Доцент

Тема кандидатської дисертації: «Методи та засоби проектування алгоритмічних операційних пристроїв з графічного подання виконуваних алгоритмів» (2010)

Коло наукових інтересів: Спеціалізовані комп’ютери і комп’ютерні системи, теоретичні основи їх побудови і методи проектування,  синтез і реалізація комп’ютерних засобів для вирішення задач обробки потоків даних, дослідження й опрацювання алгоритмів, розпаралелювання алгоритмів, проектування спеціалізованих процесорів з графічного рівня.

 

Додаткові відомості


Освіта: Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, фізичний факультет, кафедра ЕОМ (1993)

2004 – 2007р.р – здобувач при кафедрі “Електронні обчислювальні машини” Національного університету “Львівська політехніка”

 

Досвід роботи: 

2003 – 2011 – асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж та коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

2011 – донині  – доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж.

 

 

Дисципліни: Системне програмне забезпечення, Технологія проектування VHDL, Системне адміністрування ОС Linux

E-mail: i.yakovleva@chnu.edu.ua

 

СПИСОК НАУКОВИХ І МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ 

Монографія

 1. Пат. 960 Структурний аналіз і синтез паралельних алгоритмів : монографія / А.О. Мельник, І.Д. Яковлєва. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 184 с. ISBN 978-966-423-431-0  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=1&S21STR=ВА829475$ 

 

Публікації в міжнародних журналах, патенти 

 1. 41 Україна МПК(2011.01) G06F 3/06 (2006.01) G06F 17/14 (2006.01) G06F 7/00. Спосіб збереження в пам’яті потокового графа алгоритму у формі структурної матриці/  Мельник А.О., Яковлєва І.Д.; заявники та власники Мельник А.О., Яковлєва І.Д. –  № а 2009 12957; заявл. 14.12.2009; опубл. 25.06.2011, бюл. №12; зареєстр. 26.09.2011, бюл. №18  http://uapatents.com/9-96041-sposib-zberezhennya-v-pamyati-potokovogo-grafa-algoritmu-u-formi-strukturno-matrici.html
 2. Melnyk А. OCA – Graphical System for Algorithm Structure Analysis and Processing / Anatoliy Melnyk, Inna Іакоvlіeva// Korea Academia-Industrial Cooperation Society (KAIS): Smart Computing Review, Vol. 2. – No. 2. April -2012. – Р. 171-184. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/261551690_OCA_-_Graphical_System_for_Algorithm_Structure_Analysis_and_Processing

 

Публікації у вітчизняних журналах

 1. Яковлєва І.Д., Лісовенко І.Д. „Підхід до побудови потокового графа алгоритму”// Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” ”Комп’ютерні системи та мережі”. – 2005. №546. – с.162-165. http://csn.lpnu.ua/ua/magazine/details/v2005
 2.  Яковлєва І.Д. Модифікація потокових графів алгоритмів на засадах готовності даних // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – Т.2, №2. – С.39-43. http://lib.khnu.km.ua/pdf/visnyk_tup/2007/2007-2-1T2-T.pdf
 3. Мельник А.О., Яковлєва І.Д. Подання потокового графа алгоритму структурною матрицею // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. №4. – С.124-129.
 4. Мельник А.О., Яковлєва І.Д. Особливості побудови структурної матриці потокових графів алгоритмів з множинними операціями // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – №5. – С.117-120. http://krylyk.vk.vntu.edu.ua/file/731bbe263a6786e8f0a64de49e0b2833.pdf
 5. Мельник А.О., Яковлєва І.Д. Метод перетворення графічного подання алгоритму в його апаратну модель // Науковий вісник Чернівецького університету ”Фізика. Електроніка” – 2008. – № 423. – с.19-23. http://www.chnu.edu.ua/res/chnu.edu.ua/colleges/csn/2008_423/423_04_Melnyk.pdf
 6.  Яковлєва І.Д. Оцінка варіантів синтезу паралельних обчислювальних пристроїв сортування // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка” ”Комп’ютерні системи та мережі”. –2008. – №630. – с.124-130. http://vlp.com.ua/files/21_21.pdf
 7. Яковлєва І.Д Синтез та оцінка різних варіантів паралельних перемножувачів двійкових чисел // Вісник Чернівецького університету ”Фізика. Електроніка” – 2008. – №426. – с.33-38. http://www.chnu.edu.ua/res/chnu.edu.ua/colleges/csn/2008_426/426_05_Yakovlieva.pdf
 8. Мельник А. О. Побудова та матричне подання потокового графа алгоритму / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва, В. Ю. Ющенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту – Вінниця: Вінницький національний технічний університет, 2009. – №3. – С. 93‑99. https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/757/756
 9. Мельник А. О. Синтез алгоритмічного операційного пристрою ділення двійкових чисел довільної розрядності в форматі з фіксованою комою / А. О Мельник. І. Д. Яковлєва, З. Р. Кудринський // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Комп’ютерні системи та компоненти. Вип.464. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2009. – №464. – С. 29-34. http://pzks.fpm.kpi.ua/files_for_downloads/Onai/3_Onai.pdf
 10. Мельник А. О. Порівняльний аналіз способів матричного подання графа алгоритму / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва // Вісник “Комп’ютерні системи та мережі”. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2009. – № 658 – С. 78 – 85. http://science.lpnu.ua/uk/csn/vsi-vypusky/nomer-658-2009/porivnyalnyy-analiz-sposobiv-matrychnogo-podannya-grafu-algorytmu
 11. А.О. Мельник, І. Д. Яковлєва Проектування пристрою перетворення формат в кольорів з рівня графічного подання алгоритму // Науковий Вісник ЧНУ. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2009.- 479. – С. 64-70.
 12. Мельник А.О. Побудова структурної матриці потокового графа алгоритму з його опису на рівні тріад / А.О. Мельник, І. Д. Яковлєва // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1 – С.118 – 123. http://vestnik.biz.ua/pdf/tech/2010_1/21mel.pdf
 13. Мельник А.О. Методи та засоби проектування алгоритмічних операційних пристроїв з графічного подання виконуваних алгоритмів / А.О. Мельник, І. Д. Яковлєва // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Комп’ютерні системи та компоненти. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2010. –Т.1. Вип 1. – С. 31-41. http://chnu.edu.ua/res/chnu.edu.ua/colleges/csn/2010_tom1_%20v1/05_Melnyk_Yakovleva.pdf http://library.chnu.edu.ua/res//library/elib/visnyk_chnu/ksk/nv_ksk_2010_t1_v1.pdf
 14. І. Д. Яковлєва. Захищений доступ та синхронізація баз даних / І.Д. Яковлєва. М.І. Скрипський // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Комп’ютерні системи та компоненти.– Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2010. –Т.1. Вип. 2. – С. 77-81.
 15. Мельник А. О. Побудова усічених на виході алгоритмів/ А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва // Вісник “Комп’ютерні системи та мережі”. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2010. – № 688 – С. 157-161 http://science.lpnu.ua/uk/csn/vsi-vypusky/nomer-688-2010/pobudova-usichenyh-na-vyhodi-algorytmiv
 16. Яковлєва І. Д. Автоматизована верифікація VHDL-моделей алгоритмічних операційних пристроїв швидкого перетворення Фур’є з фіксованою комою / Яковлєва І. Д., Лісовенко І. Д., Кудринський З. Р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, 2011. – №.1. – с.237-240. https://www.researchgate.net/publication/267465402_The_automated_verification_of_VHDL-models_of_algorithmically_operating_fast_Fourier_transform_devices_with_fixed_point
 17. Мельник А. О. Автоматизований синтез пристроїв швидкого перетворення Фур’є з графічного рівня / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва // Вісник Вінницького політехнічного інституту – Вінниця: Вінницький національний технічний університет, 2011. – №3. – С. 122‑127. https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/1443/1443
 18. Яковлєва І.Д. Апаратна реалізація модуля збору та обробки інформації телеметричного дослідницького комплексу / І.Д. Яковлєва, М.А. Кузь, О.Ю. Рощупкін, Ю.О. Галін, В.В. Сидорчук, О.О. Пшеничний // Системи обробки інформації. Випуск 4(102), том 1. – Харків. – 2012. – С. 92-96. http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/9734
 19. А.О. Мельник Сортувальні мережі відмінної від степені два розмірності / А.О. Мельник, І. Д. Яковлєва, І.Д. Лісовенко // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Комп’ютерні системи та компоненти.– Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2013. –Т.4. Вип. 3. – С. 13 https://www.researchgate.net/publication/282766206_Sorting_Networks_for_Arbitrary_Input_Length
 20. Автоматичний аналіз впливу значень факторів ранжування сайту на релевантність до відповідного пошукового запиту / І.C. Яковлєв, І.Д. Яковлєва, І.Д. Лісовенко // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Комп’ютерні системи та компоненти.– Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2014. –Т.5. Вип. 2 – С. 35-40.
 21. Яковлєва І.Д., Лісовенко І.Д. Лабораторний практикум «Системне програмне забезпечення» Частина 1. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2010. – 64 c.
 22. Мельник А.О., Яковлєва І.Д. Методичні вказівки до виконання лабораторних «Мова опису апаратних засобів VHDL» – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2011. – 52 c.

 

Методичні роботи 

 1. Лісовенко І.Д. Паралельні та розподілені обчислення: лабораторний практикум / І.Д. Лісовенко, І. Д. Яковлєва. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013 – 64 с.
 2. Яковлєва І.Д., Лісовенко І.Д. „Автоматизація персоніфікованого обліку профілактичних медичних послуг для забезпечення розрахунків з різними видами оплати”, с. 96-97, тези /Єдиное информционное пространство: Сборник докладов Международной научно – практической конференции «Днепропетровск, 3- 4 Декабря 2003 года»/. Под ред. акад. НАНУ ВВ Пилипенко, д.х.н. М.В. Бурмистра, к.ф.- м. н. Н.Ф. Огданського, к.ф.- м. н. Ю. А. Прокопчука./ Днепропетровск: ИПК ИнКомЦентра УГХТУ, 2003.- 237 с. ISBN 966 – 8018- 37 – 01
 3. Яковлева І.Д., Лісовенко І.Д., „Інтернет – право на повноцінне життя”, с. 189- 190, тези /Єдиное информционное пространство: Сборник докладов Международной научно – практической конференции «Днепропетровск, 3- 4 Декабря 2003 года»/. Под ред. акад. НАНУ ВВ Пилипенко, д.х.н. М.В. Бурмистра, к.ф.- м. н. Н.Ф. Огданського, к.ф.- м. н. Ю. А. Прокопчука./ Днепропетровск: ИПК ИнКомЦентра УГХТУ, 2003.- 237 с. ISBN 966 – 8018- 37 – 01

 

Матеріали міжнародних конференцій

 1. Лісовенко І.Д., Яковлєва І.Д. Approaches to dataflow machine construction //VIII Міжнародна науково-технічна конференція “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics” (Львів, Поляна, 2005)
 2. Лісовенко І.Д., Яковлєва І.Д. Graph methods of parallel processes description // VIII Міжнародна науково-технічна конференція “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics” (Львів, Поляна, 2005)
 3. Yakovleva, I. Lisovenko “Construction algorithm of ready-to-run operands matrix in the dataflow machine” // Proceedings of the V-th International Conference  for Students and Young Scientists „TELECOMMUNICATION IN XXI CENTURY” , Wulka Milanowska, 24-26 November 2005 // pp. 73-77.
 4. Lisovenko, I. Yakovleva “Method of dataflow graph building” // Proceedings of the V-th International Conference  for Students and Young Scientists „TELECOMMUNICATION IN XXI CENTURY”, Wulka Milanowska, 24-26 November 2005 // pp. 69-72.
 5. Iakovlieva “Space-Time Algorithm Transformations” // 3-я Міжнародна конференція “Сучасні комп’ютерні системи та мережі: Розробка та використання” (ACSN’2007), Львів, 20-22 вересня , 2007 р.// с. 70-72.
 6. А.О. Мельник, І.Д. Яковлєва, В.Ю. Ющенко. Побудова потокового графа алгоритму та його матричне подання // 9-а Міжнародна конференція “КОНТРОЛЬ I УПРАВЛIННЯ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ (КУСС-2008)”, Вінниця, 21-24 жовтня, 2008 //http://www.vstu.edu.ua/mccs2008/ukr/abstracts_UA.html
 7. А.О. Мельник, І.Д. Яковлєва, Є. В. Грушка, О.В. Денисюк. Розпаралелювання виконання алгоритмів в багатопроцесорній системі// 9-а Міжнародна конференція “КОНТРОЛЬ I УПРАВЛIННЯ В СКЛАДНИХ СИСТЕМАХ (КУСС-2008)”, Вінниця, 21-24 жовтня, 2008 http://www.vstu.edu.ua/mccs2008/ukr/abstracts_UA.html
 8. І.Yakovleva “Design and estimation of parallel multiplier versions” // Proceedings of the X-th International Conference CADSM 2009, February 24-28, 2009, Lviv-Polyana, Ukraine // pp.-420-423. http://toc.proceedings.com/05151webtoc.pdf
 9. Яковлєва І. Д., Кудринський З.Р Покращена реалізація модуля ділення 64-розрядних чисел з плаваючою крапкою за SRT алгоритмом/ 16 Міжнародна конференція з автоматичного управління Автоматика-2009, Чернівці, 22-25 вересня, 2009. // с.408-410
 10. А. Мельник, І. Яковлєва Графічна система для дослідження та опрацювання структури алгоритмів./ 4-а Міжнародна конференція “Сучасні комп’ютерні системи та мережі: Розробка та використання” (ACSN’2009), Львів, 7-11 листопада , 2009 р.// с.67-71.
 11. Яковлєва І. Д. Автоматизована верифікація VHDL-моделей алгоритмічних операційних пристроїв швидкого перетворення Фур’є з фіксованою комою / І. Д. Яковлєва, І. Д. Лісовенко, З. Р. Кудринський // Матеріали 7-ї міжнародна науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем ”(TAAPSD’2010) [Тези доповідей], 4-8жовтня – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 502-506.
 12. Лісовенко І. Д. Підхід до побудови матриці взаємозв‘язків операндів з використанням в якості проміжного представлення асемблерного коду. /І. Д. Лісовенко, І. Д. Яковлєва // Матеріали 7-ї міжнародна науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем ”(TAAPSD’2010), 4-8жовтня – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 293-295.
 13. Мельник А. О. Автоматизований синтез пристроїв швидкого перетворення Фур’є з графічного рівня. [Електронний ресурс] / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва. // Матеріали 10-ї міжнародної конференції “Контроль i управлiння в складних системах” (КУСС-2010) – Вінниця, Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет, 2010. – С. 143.
 14. Melnyk A. Аutomatic synthesis of fast fourier transform devices from graphical level /A.Melnyk, I. Iakovlieva, I. Lisovenko // Proceedings of the XI-th International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics” (CADSM 2011), February 25-28, 2011, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine // pp.-155-156. https://www.researchgate.net/profile/Inna_Iakovlieva/publication/251996558_Automatic_synthesis_of_Fast_Fourier_Transform_devices/links/561b783408ae044edbb2e28c/Automatic-synthesis-of-Fast-Fourier-Transform-devices.pdf
 15. Мельник А. О. Синтез паралельних пристроїв сортування / А. О. Мельник, І. Д. Яковлєва, І. Д. Лісовенко. // Матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія ” – Харків, Харківський національний економічний університет, 2011. – С. 41–42.
 16. Яковлєва І.Д. Апаратна реалізація модуля збору та обробки інформації телеметричного дослідницького комплексу / І.Д. Яковлєва, М.А. Кузь, О.Ю. Рощупкін, Ю.О. Галін, В.В. Сидорчук, О.О. Пшеничний // Інформаційні технології та комп‘ютерна інженерія. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Харків. – 2012. – С. 194. http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/9734
 17. Лісовенко І.Д. Автоматизація побудови максимально-паралельної форми алгоритму / І.Д. Лісовенко, І.Д. Яковлєва, В.І. Пронишин // Інформаційні технології та комп‘ютерна інженерія. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Харків. – 2012. – С. 205-206.
 18. Inna Iakovlieva. Comparative analysis of the algorithm graph matrix representation methods // The Doctoral Summer School on Evolutionary Computing in Optimisation and Data Mining – ECODAM. – Romania, Iashi. – 17-24 June, 2012. – С. 170-175
 19. Яковлєва. І. Аналіз паралельних форм алгоритмів заданих структурною матрицею/ І.Д. Яковлєва, О.Г. Бабанов // Проблеми інформатики та комп‘ютерної техніки. Тези доповідей всеукраїнської науково практичної конференції. – Чернівці. – 2012. – С. 86-87.
 20. Melnyk Sorting Networks for Arbitrary Input Length./ A.Melnyk, I. Iakovlieva, I. Lisovenko // 6-а Міжнародна конференція “Сучасні комп’ютерні системи та мережі: Розробка та використання” (ACSN’2013), Львів, 16-18 вересня , 2013 р.// с.25-28
 21. Яковлєв І.С. Автоматичне визначення чисельних характеристик факторів ранжування сайтів / І.С. Яковлєв, І.Д. Яковлєва І.Д. Лісовенко // Матеріали третьої міжнародної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2014”, 27-30 травня 2014. – Чернівці: Золоті литаври, 2014.– С.202-203. http://krylyk.vk.vntu.edu.ua/file/77e9283a2c9860a5f4268c9d4cf70503.pdf
 22. Яковлєв І.С. Аналіз впливу значень факторів ранжування веб-сторінок. / І. Д. Яковлєва І. Д. Лісовенко // Матеріали XI-ї міжнародна науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем ”(TAAPSD’2014), 15-17 грудня – Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. – С. 269-273. https://taapsd.at.ua/TAAPSD-2014.pdf
 23. Яковлєва І. Д. Система безконтактного керування ОС Windows / І.Д. Яковлєва, І.Д. Лісовенко, Колибаба В.В. // Матеріали IV-ї міжнародної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2015”, 26-29 травня 2015. – Чернівці: Золоті литаври, 2015.– С.204-205. http://csf.cv.ua/shara/PICT_2015_FULL.pdf
 24. Лісовенко І.Д. Метод створення карти процесів МРІ-програми на базі структурної матриці / І.Д. Лісовенко, І.Д. Яковлєва, Безкрілий Д.В. // Матеріали IV-ї міжнародної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2015”, 27-30 травня 2014. – Чернівці: Золоті литаври, 2015.– С.85-86.  http://csf.cv.ua/shara/PICT_2015_FULL.pdf
 25. Мельник А.О..Структурний аналіз алгоритмів – базовий напрям паралельних обчислень /А.О. Мельник, І. Д. Яковлева // Матеріали п’ятої  міжнародної конференції «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» „ПІКТ – 2016”, 27-30 травня 2016. – Чернівці: Золоті литаври, 2016.– С. 210-211.  http://csf.cv.ua/uploads/files/pict_full.pdf
 26. Яковлєва І.Д. Синтез та аналіз паралельних алгоритмів сортування великих розмірів[Текст] /Яковлєва І.Д., Цурик В.Є // Праці VII-ї Міжнародної науково-практичної конференції  «Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки». – Чернівці, – 2018. – С.133-134.
 27. Голосове керування розумним будинком за допомогою Google Assistant / Яковлєва І.Д., Лісовенко І.Д., Гнідан С.П.// Матеріали 44 Міжнародної наукової інтернет-конференції  “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” 12 грудня 2019 р. // https://drive.google.com/file/d/1P4bPCBkDAZn-RRBw3GiY53likUssogkP/view
 28. Програмний засіб розпізнавання та аналізу музики для платформи Telegram /  Патралюк І.В., Яковлєва І.Д., Лісовенко І.Д .// Матеріали 44 Міжнародної наукової інтернет-конференції  “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” 12 грудня 2019 р. // https://drive.google.com/file/d/1tK8X3S3_-S_f5BnR81Px9YG0VEYsdIgf/view
 29. Модернізований алгоритм обробки зображень з використанням оператора Собеля Якимчук А.В., Яковлєва І.Д. .// Матеріали 44 Міжнародної наукової інтернет-конференції  “Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення” 12 грудня 2019 р. // https://drive.google.com/file/d/1EEJudmY8Ag6ud5EkzUbZvQ7jO70qNJ0t/view