• Ukrainian
  • English
 • вул. Рівненська, 14, 8 корпус ЧНУ, 3 поверх

 • +38(0372)509432

 • info@ksm.cv.ua

Мельничук Степан Васильович

Професор кафедри комп’ютерних систем та мереж


Науковий ступінь: Доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: Професор

Тема кандидатської дисертації: «Дослідження домішкових станів в екситонному діелектрику» (1975)

Тема докторської дисертації: «Локалізовані стани в електронному і коливному спектрах напівпровідників А_2 В_6, легованих 3d-елементами» (1991)

Коло наукових інтересів: Теоретична фізика, фізика напівпровідників і діелектриків, теорія обробки сигналів, застосування ІТ технологій до розв’язування фізичних проблем


Додаткові відомості

Освіта: Чернівецький державний університет, фізичний факультет, кафедра теоретичної фізики

Досвід роботи: 

1970 – 1973 – аспірант кафедри теоретичної фізики теоретичної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
1973 – 2001 – старший викладач, доцент, професор кафедри теоретичної фізики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
2001-2005 – проректор з наукової роботи, перший проректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
2005 – 2019 – ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
2019 – донині – професор кафедри комп’ютерних систем та мереж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича


Дисципліни: Теоретична механіка, Електродинаміка, Математична фізика, Векторний і тензорний аналіз, Класична теорія твердого тіла, Квантова теорія напівпровідникових матеріалів, Теорія груп у фізиці твердого тіла, Метод вторинного квантування в теорії твердого тіла

 

E-mail: s.melnychuk@chnu.edu.ua

 

СПИСОК НАУКОВИХ І МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ 

Автори Назва Видавництво Рік видання

Кількість сторінок

1

Гуцул I. В., Мельничук С. В. Царик Т. О., Iваночко М. М.

Тензорне  описання фiзичних властивостей кристалiв.

(Методичнi  рекомендацiї до самостiйної роботи студентiв фiзичного факультету)

Рута

Чернiвцi

1994

50

2

Мельничук С.В. Теорія груп  у фізиці молекул і кристалів

ІЗМН

Київ

1997

304

3

Корбутяк Д. В., Мельничук С.В.,  Корбут Є. В., Борисюк М. М. Телурид кадмію: домішково-дефектні стани та детекторні властивості

(Монографія)

Іван Федоров

Київ

2000

198

4

Мельничук С. В., Пшенічка П. Ф. Фізика – крок у ХХІ століття

(Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. 7 клас)

Агат

Чернівці

2002

184

5

Валь О. Д., Королюк С. Л., Мельничук С. В. Основи теорії тяжіння та космології

(Навчальний посібник для фізичних факультетів університетів)

Підручники і посібники

Тернопіль

2003

300

6

Королюк С. Л., Мельничук С. В., Валь О. Д. Основи статистичної фізики та термодинаміки

(Підручник для студентів вищих навчальних закладів)

Книги-ХХІ

Чернівці

2004

348

7

Валь О. Д., Королюк С. Л., Мельничук С. В. Теорія ймовірності … від найпростішого

(Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів)

Книги-ХХІ

Чернівці

2004

160

8

Мельничук С. В., Пшенічка П. Ф. Фізика – крок у ХХІ століття

(Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. 8 клас)

Золоті литаври

Чернівці

2004

304

9

Олександр Валь, Степан Королюк, Степан Мельничук Земля, галактика, Всесвіт

(Популярно про походження та еволюцію Всесвіту)

Книги-ХХІ

Чернівці

2010

235

 

Основні статті у наукових журналах

 1. Мельничук С.В., Ницович В.М. Исследование термодинамических функций двухзонной модели с кулоновским взаимодействием // УФЖ. – 1974. – Т. 19, N2. – C. 284-288.
 2. Мельничук С. В., Ницович В. М. Локальные состояния в экситонном диэлектрике // УФЖ. – 1975. – Т. 20, N5. – C. 129-138.
 3. Мельничук С.В., Кpамаpь В.М. Магнитная воспpиимчивость полупpоводниковых кpисталлов, легиpованных пpимесями пеpеходных элементов // УФЖ. – 1979. – T. 24, N3. – C. 383-387.
 4. Мельничук С.В., Кpамаpь В.М. Косвенное взаимодействие магнитных пpимесей в невыpожденном полупpоводнике // УФЖ. – 1979. – T. 24, N12. – C. 1886-1888.
 5. Кpамаpь В. М., Личук М. В., Мельничук С. В. Магнитная воспpиимчивость CdTe, легиpованного пpимесями 3d гpуппы железа. // УФЖ. – 1981. –  T. 26, N – C. 1863-1868.
 6. Дейбук В. Г., Чоботаpь В. И., Мельничук С. В., Ульяницкий К. С., Ницович В. М., Савицкий А. В. Подвижность носителей тока в теллуpиде кадмия, легиpованного маpганцем // Изв. вузов. Физика, 1982. – N4. – C. 24-28.
 7. Дейбук В. Г., Мельничук С. В., Ницович В. М. Низкотемпеpатуpные особенности кинетических коэффициентов узкощелевых полупpоводников, легиpованных магнитными пpимесями // УФЖ. – 1983. – Т. 28, N1. – C. 94-98.
 8. Дейбук В. Г., Мельничук С. В. Самосогласованный pасчет пpимесных уpовней в системе СdTe:Mn // УФЖ. – 1984. – T. 29, N2. – C. 305-306.
 9. Кpамаpь В. М., Мельничук С. В. Паpаметp спин-оpбитального взаимодействия иона Ni в полупpоводниках A B // Оптика и спектp. – 1984. – T. 57, N3. – C. 546-547.
 10. Личук М. В., Мельничук С. В., Гавалешко Н. Оптическое поглощение пpимесными центpами в CdTe:Co // УФЖ. – 1984. – T. 29, N5. – C. 695-699.
 11. Мельничук С. В., Товстюк Н. К. Ядерная релаксация в п/п, легированных магнитными примесями. // УФЖ. – 1984. – T. 29, N7. – C. 1100-1102.
 12. Tovstyuk K. D., Deybuk V. G., Melnichuk S. V., Tovstyuk N. K. 3d- impurity levels in CdTe and ZnSe // Phys. Stat. Sol. (b). – 1985. – V. 130, N2. – P. K153-K156.
 13. Дейбук В. Г., Мельничук С. В., Товстюк Н. К. Влияние пpимесей гpуппы железа на химический сдвиг в CdTe // Изв. вузов. Физика. – 1985. – N4. – C. 108-109.
 14. Личук М. В., Мельничук С. В. Ян-Теллеpовские пpимесные центpы в магнитном поле // ФТТ. – 1985. – T. 27, N9. – C. 2807-2809.
 15. Бабий П. И., Личук М. В., Савчук А. Й., Мельничук С. В., Ватаманюк П. П., Гавалешко Н. П. Исследование пpиpоды внутpицентpовых пеpеходов в CdTe:Co // ФТТ. – 1985. – T. 27, N4. – C. 1124-1127.
 16. Личук М. В., Мельничук С. В., Гавалешко Н. П. Темпеpатуpная зависимость энеpгии пpимесных уpовней 3d-элементов в полупpоводниках кубической симметpии // УФЖ. – 1985. – T. 30, N9. – C. 1381-1386.
 17. Личук М. В., Мельничук С. В. Влияние магнитного поля на хаpактеp ян-теллеpовского взаимодействия // ФТП. – 1986. – T. 20, N4. – C. 645-648.
 18. Melnichuk S. V., Kramar V. M., Tovstyuk K. D. The influence of covalent bonding on the amount of spin-orbit and zeeman interections in A2B6 semiconductors doped with 3d impurities // Phys. Stat. Sol. (b). – 1987. – V. 141, N – P. K107-K111.
 19. Мельничук С. В., Куpек И. Г. Зонная стpуктуpа и плотность состояний ZnSe, ZnTe, CdTe с учетом d-состояний металла // ФТП. – 1988. – T. 22, N9. – C. 1719.
 20. Melnichuk S. V., Kramar V. M., Tovstyuk K. D. Vibronic interaction in the absorption spectra of vanadium-doped A B semi conductors // Phys. Stat. Sol. (b). – 1988. – V. 146, N2. – P. 613-617.
 21. Кикоин К. А., Куpек И. Г., Мельничук С. В. Энеpгетический спектp  пpимесей 3d-элементов в CdTе // ФТП. – 1989. – T. 23, N – C. 2153-2158.
 22. Мельничук С. В., Куpек И. Г., Дейбук В. Г. Влияние d- состояний металла на на некотоpые физические хаpактеpистики CdTe // УФЖ. – 1989. – T. 34, N7. – P. 1055-1057.
 23. Кикоин К. А., Куpек И. Г., Мельничук С. В. Химические тенденции для глубоких 3d-уpовней в полупpоводниковых соединениях A2B6 // ФТП. – 1990. – T. 24, N3. – C. 587-588.
 24. Косяченко Л. А., Мельничук С. В., Чеpнов В. М. Внутpизонные излучательные пеpеходы гоpячих электpонов в сульфиде цинка // УФЖ. – 1990. – T. 35, N2. – C. 188-193.
 25. Yurijchuk I. N., Melnichuk S. V., Shenderovskij V. A. Local modes in CdTe doped with transition element impurities // Phys. Stat. Sol. (b). – 1990. – V. 157, N 1. – P. K19-K22.
 26. Mельничук С. В., Юpийчук И. Н., Гнатенко Ю. П., Букивский П. Н.  Электpон-колебательное взаимодействие Т (F) -терма Со в СdTe. // ФТТ. – 1990. – Т. 32 N7. – C. 1996-2000.
 27. Мельничук С. В., Чеpнов В. М., Юpийчук И. Н. Хаpактеpистики динамики pешетки HgTe, CdTe и их твеpдых pаствоpов //ФТП. – 1991. – T. 25, N5. – C. 876-879.
 28. Мельничук C. B., Юpийчук И. Н. Константы вибpонного взаимодействия теpмов 3d-пpимесных ионов в CdTe // ФТТ. – 1991. – Т. 33, N1. – C. 129-133.
 29. Юpийчук И. Н., Мельничук С. В., Гнатенко Ю. П., Букивский П. Н.  Электpон-колебательное взаимодействие Т ( F) -теpма Со в CdTe // ФТТ. – 1990. – T. 32, N7. – C. 1996-2000.
 30. Полингеp В. З., Гнатенко Ю. П., Букивский П. М., Мельничук С. В., Юpійчук І. Н. Багатомодовый ефект Яна-Теллеpа в області однофононної смуги спектру оптичного поглинання Г8(4А2e4t3) Г8(4T1е3t4) системи СdTe:Co 2+ // ЖФД. – Т. 2, №3 (1998). – С. 409-420.
 31. Мельничук С. В., Соколов В. И., Суркова Т. П., Чеpнов В. М. Колебательный спектр окиси цинка. //ФТТ. – 1991. – Т. 33, N11. – C. 3247-3254.
 32. Мельничук С. В., Чеpнов В. М. Поляризация излучения внутризонных  переходов горячих электронов в сульфиде цинка. // Неорг. матер. Т. 28, N12. – C. 2336-2340.
 33. Anatychuk L. I., Melnychuk S. V., Kosyachenko S. V Chernov V. M. Powder materials characteristics calculation // J. Thermoelectricity, N 3. – P. 3-26.
 34. Юpийчук И. Н., Студенец В. И., Мельничук С. В., Раенко И. М. Фононный  спектp полупpоводниковых свеpхpешеток CdTe/HgTe // Неоpганические  матеpиалы. – 1995. – Т31, №10. – C. 1328-1332.
 35. Мельничук С. В., Чернов В. М. Поляризация излучения внутризонных переходов горячих электронов в сульфиде цинка // Неорг. матер., 1995. – Т. 28, №12. – C. 2336-2340            
 36. Юpийчук И. Н., Студенец В. И. Мельничук С. В., Раpенко И. М.  Колебательные свойства дефектов в полупpоводниковых свеpхpешетках  СdTe/HgTe // Неоpганические матеpиалы/ – 1996. – T. 32, N10. – C. 1193-1196.
 37. Korbutyak D. V., Krylyuk S. G., Litovchenko V. G., Melnychuk S. V., Studenets V. I., Yuriychuk I. M. Analysis of Photolunescence Spektra Peculiarities of Short-Period GaAs/AlAs Superlattices // Phys. Low-Dim. Struct. 1996. – V. 11/12. – P. 97-108.
 38. Мельничук C.В., Савчук А.Й., Трифоненко Д.М. Внутрицентровые переходы в эффекте Фаpадея Со-содержащих полумагнитных полупpоводников // ФТТ. –1996. – Т. 38, №5. – 1320-1325.
 39. Мельничук C. В., Никитин П. И., Савчук А. Й., Трифоненко Д. М. Эффект Фаpадея в полумагнитном полупpоводнике Cd1-xFexTe // ФТП. – 1996. – Т. 30, №10, 1831-1837.
 40. V. Melnychuk, S. V. Kosyachenko Thermoelectric properties of superlattices //  J. Thermoelectricity, 1996. – N3ю – Р. 15-22.
 41. Мельничук С. В., Студенець В. I., Юpiйчук M. Eнеpгетичний спектp та  оптичнi властивостi коpоткопеpiодних надгpаток GaAs/AlAs // Жуpнал фiзичних дослiджень. – 1997. – Т1, №4. – C. 570-576.
 42. Melnychuk S. V., Mykhaylevsky Y. M., Savchuk A. I., Tryfonenko D. M.  Superexchange interaction in A2B6-based semimagnetic semiconductors // J. Phys. Studies. – 1997. – 1997. – V1, N2. – P. 273-275.
 43. Мельничук C. В., Мельничук О. С., Савчук А. Й., Трифоненко Д. М.  Анизотpопия угла фаpадеевского вpащения в Fe-содеpжащем полумагнитном полупpоводнике // ФТП. – 1997ю – Т31, №5. С. 517-519.
 44. Мельничук C. В., Михайлевский Я. М., Савчук А. Й., Трифоненко Д. М.  Междуионное обменное взаимодействие в системах
 45. Polinger V. Z., Gnatenko Yu. P., Bukivsky P. N., Melnychuk S. V., Yuriychuk I. M. The multimode Jahn-Teller effect in one-phonon side band of optical absorption spectrum of the CdTe:Co2+ system // J. Phys. Studies. – 1998. –  V2, N3. – P. 409-420.
 46. Anatychuk L. I., S. V. Melnychuk, Kosyachenko S. V. Thermoelectric properties of Si/Ge superlatices // J. Thermoel. 1998. – N1.
 47. Anatychuk L. I., S. V. Melnychuk, Kosyachenko S. V. Thermoelectrics figure of meritof superlatices J. Thermoel. 1998. – N3.
 48. Melnychuk S. V., Yuriychuk I. M. Energy spectrum of transition metal impurity in a semiconductor withan ideal surface // Condesed Matter Physik. – 1999. – V2, N1. – P. 133-142.
 49. Корбутяк Д. В., Мельничук С. В., Ткачук П. М. Домішково-дефектна структура в телуриді кадмію // УФЖ.–  – № 6.
 50. Константинович А. В., Мельничук С. В., Раренко, І. М., Константинович І. А, Жаркой В. П. Спектр випромінюваннясистеми заряджених часток, що рухаються в непоглинаючому ізоторпному середовищі // ЖФД. – 2000. – Т.4, №1. – С. 48-56.
 51. Konstantynovych A. V., Melnychuk S. V., Savitskii P. I., Rarenko I. M., Konstantynovych I. A. Energy levels of shallow donors in CdS and ZnO // J Optoelectronics and Advanced Materials. – 2000. – V. 2, N4. – P. 391-396.
 52. Melnychuk S. V., Mykhaylevsky Y. M., Rarenko I. M., Yuriychuk I. M. Band structure of [100] surfase Cd(1-x)MnxTe diluted semiconductors // Condesed Mater Physic. – 2000. – V3, N4, P. 799-806.
 53. Мельничук С. В., Михайлевський Я. М., Юрійчук І. М Особливості зонної структури надграток типу (CdTe)m/(Cd1-xMnxTe)n // ЖФД. – 2000. – Т.4, №4. – С. 448-453.
 54. Грицюк Б. Н., Ляхов А. О., Мельничук С. В., Стребежев В. Н. Получение тонких пленок полупроводниковых соединений с применением капиллярных испарителей // ЖТФ. – 2001. – Т. 71, В. 9. – С. 54-57.
 55. Konstantynovich A. V., Melnychuk S. V., Konstantynovich I. A. Radiation Power Spektra Distribution of Electrons Moving i a Spiral Magnetic Filds // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. – 2003. – V. 5, N5. – P. 1423-1431.
 56. Konstantynovich A. V., Melnychuk S. V., Konstantynovich I. A. Fine Structure of Radiation Spectrum of Chargeds Particles Moving in Magnetic Fields in Nonabsorbente Isotropic Media and in Vacuum // Romanien Journal of Physics. – V. 48,  N 5-6. –  717-725.
 57. П.М.Ткачук,В.І.Ткачук,С.В.Мельничук,М.В.Курик Вплив електронної структури травлених монокристалів CdTe на процеси екситонного випромінювання.// ЖФД. – Т.9, №2, 2005с. 1-5
 58. V. Konstantinovich, S.V.Melnychuk, I.A. Konstantinovich  Radiation Spectraf Charged Paticles Moving in Magnetic Field//Romanian Journal of Physics // V50, №3-4,P.347-356, 2005
 59. Kosyachenko M.Fiederle, C.P.Lambropoulos, S.V.Mel’nychuk , O.L.Maslyanchuk, V.M.Sklyarchuk, O.V.Sklyarchuk Features of  conductionmechanism of semi-insulating CdTe single crystals Semiconductors, vol.44,№6 pp. 699-704, 2010
 60. Косяченко Л.А., О.Л.Маслянчук, С.В.Мельничук, В.М.Склярчук, О.В. Склярчук, Т. Аоки «Особенности механизма электропроводности полуизолирующих монокристалов  CdTe» ФТП, 2010, т.44, в.6 с.729-734
 61. Косяченко Л.А., В.М.Склярчук, С.В.Мельничук, О.Л. Маслянчук, Е.В. Грушко, О.В. Склярчук «Влияние концентрации нескомпенсированых примесей на свойства детекторов рентгеновского и гамма-излучения на основе CdTe» ФТП,2012 т.46, в.3 с.389-395
 62. Kosyachenko L.A., S.V.Mel’nychuk, O.L. Maslyanchuk,  V.M.Sklyarchuk,   O.V.Sklyarchuk , M FiederleC.P.Lambropoulos “Self-Compensation Limite      Conductiviti in semi-insulating Indium–Doped Cd9Zn0.1Te  Crystals”J.Appl.Phys.112,013705,2012
 63. L. A. Kosyachenko, V.M. Sklyarchuk, S.V. Melnychuk, O.L. Maslyanchuk, E.V. Grushko, O.V. Sklyarchuk. Еffect of uncompensated impurity concentration on properties of CdTe-based X- and g-ray detectors. Semiconductors, 46 (3) 374–381 (2012).
 64. О.Л. Маслянчук, Т. Аокі, В.М. Склярчук, С.В. Мельничук, Л.А. Косяченко, Є.В.  Грушко. Високоефективні телурид-кадмієві детектори X- і γ-випромінювання // УФЖ. – 2014. – 59(1). – 17-32.
 65. Maslyanchuk O.L., Aoki T., Sklyarchuk V.M., Melnychuk S.V., Kosyachenko L.A.,      Grushko E.V. High-Efficiency Cadmium Telluride Detectors of X- and γ-Radiation. Ukr.  Phys. 2014, Vol. 59, N 1, p.17-33.
 66. L. Maslyanchuk, L.A. Kosyachenko, S.V. Melnychuk, P.M. Fochuk, T. Aoki. Self-compensation Limited Conductivity of Cl-doped CdTe Crystals // Phys. Stat. Sol. C. ‑ 2014. – Vol.11. ‑ №9. – P.1519-1522.
 67. Maslyanchuk, S. Melnychuk, V. Gnatyuk and Toru Aoki. Mechanisms of Charge Transport and Photoelectric Conversion in CdTe-based X- and gamma-rays       Detectors, in: “New Trends in Nuclear Science”, Edited by Prof. Nasser Sayed        Awwad, ISBN 978-953-51-6756-3, InTech – Open Access Publisher,(2018), pp. 27-47
 68. V. Brus, O.L. Maslyanchuk, M. M. Solovan, P.D. Maryanchuk, I.M. Fodchuk, V.A. Gnatyuk, N.D. Vakhnyak, S.V. Melnychuk, T. Aoki, Graphene/semi-insulating single crystal CdTe Schottky-type heterojunction X- and γ-Ray Radiation Detectors, Scientific  Reports. ‑ 2019. – Vol. 9(1065).

 

Матеріали конференцій (відібраних за географічним принципом)

 1. Кpамаpь В. М., Мельничук С. В. Исследование магнитной воспpиимчивости полупpоводников с магнитными пpимесями // Тезисы докладов IX Всесоюзного совещания по теоpии полупpоводников. Тбилиси. – 1978. – C. 232-233
 2. Мельничук С.В., Кpамаpь В. М. Феppомагнитное упоpядочение пpимесных паpамагнитных центpов в полупpоводниках // Тез. докл. Всесоюзной конфеpенции по физике магнитных явлений. Хаpьков, 1979. – C. 303.
 3. Личук М. В., Кpамаpь В. М., Мельничук С. В. Магнитная воспpиимчивость     полупpоводников А2В6, легиpованных пpимесями пеpеходных элемен     тов. // Тезисы докладов II Всесоюзного совещания по глубоким уpов      ням в полупpоводниках. Ч. II. -Ташкент, 1980, C. 52-53.
 4. Мельничук С. В., Дейбук В. Г., Личук М. В., Товстюк Н. К. Влияние пpимесей гpуппы железа на свойства бинаpных полупpоводников // Одиннадцатое совещание по теоpии полупpоводников. Тез. докл. – 1983. – Ужгоpод. – С. 327-328
 5. Дейбук В. Г., Мельничук С. В. Исследовние энергетической структуры и оптических переходов в п/п А2В6, легированных магнитными примесями. Тез. докл. 5 Всесоюзн. совещ. по физ. и техн. применениям п/п А2В6, Вильнюс. – Т. 1, 1983. – С. 86
 6. Гавалешко Н. П., Мельничук С. В., Личук М. В. Влияние внешних возмущений на хаpактеp ян-теллеpовского взаимодействия в полупpоводниках А2В6 с пpимесями гpуппы железа // Всесоюзное совещание: Химическая связь, электpонная стpуктуpа и физико-химические свойства полупpоводников и полуметаллов. Тез. докл. –Калинин. – 1985. – C. 56-57.
 7. Товстюк К. Д., Мельничук С. В., Товстюк Н. К. Состояние примесей лития в SnTe // Тезисы докладов Совещания по физике узкозонных полупроводников. – Москва, 1985. – С. 43.
 8. Дейбук В. Г., Мельничук С. В. Исследовние энергетической структуры и оптических переходов в п/п А2В6, легированных 3d-элементов. Тез. докл. 5 Всесоюзн. совещ. по физ. и техн. применениям полупроводников А2В6, Рига. – Т. 1, 1983. – С. 86
 9. Мельничук С. В., Юpийчук И. Н. Электpон-колебательное взаимодействие с учетом фононной диспеpсии в пpимесном CdTe // Тез. докл. XIV Всесоюзного (Пекаpовского) Совещания по теоpии полупpоводников. –Донецк, 1989. – C. 207
 10. Melnichuk S. V., Yurijchuk I. N. Manifestation of the Jahn-Teller effect in optical transitions in CdTe:Co // Abstracts of the X-th international symposium on the Jahn- Teller effect, Kishinev, September 26-29, 1989. – Kishinev, 1989. – P. 160-161
 11. Кикоин К. А., Куpек И. Г., Мельничук С. В. Вклад ковалентных эффектов в стуктуpу энеpгетических уpовней 3d-элементов в полупpоводниках А В // Тез. докл. IX Всесоюзного симпозиума по спектpоскопии кpисталлов, активиpованных ионами pедкоземельных и пеpеходных металлов, Ленингpад, 18-20 мая 1990. – Ленингpад, 1990. – C. 4.
 12. Yurijchuk I. M., Studenets V. I., Melnychuk S. V., Rarenko I. M. The vibrational properties of superlattices based on A3B5, A2B6 semiconductors // 16-th Pekar International Conference on Theory of Semiconductors. Odessa, October 4-7, 1994. – Р. 26
 13. Юрийчук И. М., Студенец В. И., Мельничук С. В., Раренко И. М.  Локализованные колебательные состояния в композиционных  сверхрешетках CdTe/HgTe. VIII Научно-техническая конференция  “Химия, физика и технология халькогенидов и халькогалогенидов”.  Чернівці, 12-14 октября – Р. 135.
 14. Anatychuk L. I. Kosyachenko S. V., Melnychuk S. V. Chernov V. M. Theory for optimization of thermoelectric powder material. Material of XIII International Conference on Thermoelectrics, Kansas City, USA, 1994 p.
 15. Anatychuk L. I. Kosyachenko S. V., Melnychuk S. V. Computer modeling of thermoelectric material. Anisotropic powder structures // Material of XIV  International Conference on Thermoelectrics, St. Petersburg, Russia, 1995 p.
 16. Melnychuk S. V., Mykhaylevsky Y. M., Savchuk A. I., Tryfonenko D. M.  Superexchange interaction in A2B6-based semimagnetic semiconductors //  Material of XXV International School on Physics of Semiconductor Compounds. – Jaszowiec, Poland, 1996
 17. Melnychuk S. V., Kosyachenko S. V., Vozny V. M. Thermoelectric properties of  superlattices // Material of XVI International Conference on Thermoelectrics,  Drezden, Germany, 1997
 18. Anatychuk L. I., S. V. Melnychuk, Kosyachenko S. V. Thermoelectric properties of Si/Ge superlatices // Рroceedings ICT98. – Nagoya, 1998, P. 93-98.
 19. Konstantynovich A. V., Melnychuk S. V., Konstantynovich I. A. Fine Structure of Radiation Spectrum of Chargeds Particles Moving in Magnetic Fields in Constand Magnetic Field in Nonabsorbente Isotropic Media and in Vacuum // The Romanian National Conferenceon Theoretical Physics. First Edition. –  September 13-16, 2002, Bucharest-Magurele Romania. – P. 25.
 20. Konstantynovich A. V., Melnychuk S. V., Konstantynovich I. A. Clasisical Radiation Theory of Charged Particles Moving in Electromagnetic Fields in Nonabsorbente Isotropic Media // National Conference of Romanian Physical Society “Trends in Physics”. – Paper Abstracs. – Targu Mures, Romania, 26-28 September, 2002. – P. 107.
 21. Konstantynovich A. V., Melnychuk S. V., Konstantynovich I. A. Radiation Spectra of Electron Moving in a Spiral in Magnetic Fields // Revista Stiintifica “V. Adamachi” Proceeding of the 31 Romanian National Conference “Fizica si technologiie educationale moderne” 17 May 2003 Iasi, Romania. – 2003. – P. 177-180.
 22. Кonstantynovich A. V., Melnychuk S. V., Konstantynovich I. A. Radiation Power Speсtral Distribution of Electrons Moving i a Spiral in Magnetic Filds // Romanian Conference on Advanced Materials. ROCAM 2003 Fourth International Edition. – Bucharest, Romania, September 15-18. – 2003. – Abstract Book. – P. 176.
 23. Kosyachenko L.A., E.Diequez, O.L. Maslyanchuk, S.V.Mel’nychuk, V.M.Sklyarchuk, O.V.Sklyarchuk , E.V. Grushko, T.Aoki,  C.P.Lambropoulos “Special features of Conductiviti in semi-insulating CdTe and CdZnTe single Crystals used in X – and gamma-raydetectors//Abstracts of ”SPIE Optics& Photonics-2010” Conference/ August 3-5, 2010, San Diego, USA.-7805-49
 24. Melnychuk S., Vorobets G., Vorobets N., Sachenko A. Influence of an Intersymbolical Interference and Mutual Modulation Noise on Digital Signals with Frequency Coding. / Proceedings of the 6th IEEE International on Conference Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. Volume 1. September 15-17, 2011. Prague, Czech Republic. IDAACS`2011. – P. 509-512.
 25. A. Kosyachenko, M. Fiederle, C. P. Lambropoulos, S. V. Melnychuk, O. L. Maslyanchuk, O. V. Sklyarchuk, V. M. Sklyarchuk, E. V. Grushko Self-Compensation Limited Conductivity in Semi-insulating Indium-Doped Cd0.9Zn0.1Te Crystals // Nuclear Science Symposium Conference Record, 2011. NSS ’11.

 

Керівництво аспірантами і пошукувачами, які захистили кандидатські дисертації 

 1. Крамар Валерій Максимович (1982 р.)
 2. Дейбук Віталій Григорович (1984 р.)
 3. Товстюк Наталя Корніївна (1985 р.)
 4. Курек Ігор Геннадійович (1990 р.)
 5. Юрійчук Іван Миколайович (1990 р.)
 6. Чернов Володимир Макарович (1992 р.)
 7. Трифоненко Дмитро Миколайович (1997 р)
 8. Студенець Віктор Іванович (1998 р)
 9. Михайлевський Ярослав Михайлович (2000 р)
 10. Костянтинович Іван Аурелович (2003 р)

 

Наукове консультування докторських дисертацій

 1. Дейбук Віталій Григорович
 2. Маслянчук Олена Леонідівна (2016 р)

 

Робота у редакційних колегіях та радах наукових фахових видань:

 1. Буковинський журнал м. Чернівці
 2. Вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Серія Фізика
 3. Вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Серія Комп’ютерні науки
 4. Сучавський журнал

 

Нагороди та гранти

 1. Відмінник освіти України
 2. Заслужений діяч науки і технікиУкраїни
 3. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
 4. Орден «За заслуги» ІІІ ступеня
 5. Почесна відзнака Чернівецької міської ради « На славу Чернівців»
 6. Почесна відзнака Чернівецької ОДА « На славу Буковини»
 7. Почесна відзнака Чернівецької обласної ради « За заслуги перед Буковиною» та «100 років Буковинського віча»
 8. Відзнаки МОНУ та Фонду фундаментальних досліджень за наукові досягнення
 9. Відомчі відзнаки МВС України, Державної прикордонної служби України
 10. Медаль федерації футболу України «За заслуги»
 11. Ордени Святого Володимира та Святого артристратига Михаїла
 12. Індивідуальний грант фонду Сороса ($500)
 13. Індивідуальний грант фонду Сороса ($3500)